Các dich vụ hỗ trợ

GÓI TIN ĐĂNG

Tin đăng

-Được cung cấp đầy đủ thông tin về bất động sản (m2, hình ảnh, địa chỉ,..), tạo cơ hội cho bạn tiếp cận người mua nhanh chóng

-Tin đăng sẽ chia thành 2 loại cơ bản: Tin thường và tin VIP

GÓI HỖ TRỢ HIỂN THỊ

Hỗ trợ hiển thị

-Nhằm nâng cao khả năng hiển thị và khả năng tiếp cận đối với khách hàng tiềm năng.

So sánh